بیمار بهبود یافته کرونایی با 71 سال سن و سابقه شیمیایی و عمل قلب باز به همت تیم درمان بیمارستان بقیه الله (عج) بهبود یافت و مرخص شد.

به گزارش سفیرافلاک، با اعلام مثبت شدن تست کرونا مربوط به یک بیمار ۷۱ ساله که سابقه عمل قلب باز و شیمیایی نیز داشت، روند درمانی وی در بیمارستان بقیه الله آغاز شد.

خوشبختانه بعد از سپری شدن دوره درمانی این بیمار، وی بهبودی کامل پیدا کرده و از بیمارستان مرخص شد. فیلم زیر لحظات تشکر وی از کادر درمانی و ترخیص او را نشان می دهد.